Bảng mã VNACCS

Bảng mã chuẩn của HỆ THỐNG VNACCS/VCIS