Đề thi công chức Hải quan

Câu hỏi ôn thi công chức Hải quan năm 2011

CÂU HỎI THI VIẾT


Luật Hải quan quy định giám sát hải quan bao gồm những nội dung gì?

Luật Hải quan quy định thủ tục hải quan bao gồm những nội dung gì?

Trình bày nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam?

Trình bày và phân tích nguyên tắc tổ chức Hải quan?

Hệ thống tổ chức của Hải quan được quy định như thế nào? Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan được Thủ tướng Chính phủ quy định tại văn bản nào và có gì thay đổi so với trước?

Trình bày về nội dung quản lý nhà nước về hải quan?

Trình bày cơ quan quản lý nhà nước về hải quan?

Hãy cho biết nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan?

Hãy nêu các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan?

Cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan có liên quan mật thiết đến việc rà soát lại "Hồ sơ hải quan". Trình bày các nội dung về hồ sơ hải quan? Quan điểm của bạn về nội dung này cần cải tiến hay giữ lại những quy định hiện hành về hồ sơ hải quan?

Trình bày khai hải quan được quy định như thế nào tại Luật Hải quan? Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan?

Hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan?

Áp dụng phương pháp quản lý hải quan tiên tiến hiện đại là một yêu cầu tất yếu, Luật Hải quan quy định rõ về kiểm tra sau thông quan? Tại sao hải quan Việt Nam phải áp dụng phương pháp kiểm tra sau thông quan?

Hãy trình bày trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan?

Trình bày địa bàn hoạt động của Hải quan. Nêu ví dụ.

Công tác quản lý hiện đại hóa hải quan được quy định như thế nào tại Luật Hải quan?

Luật Hải quan quy định như thế nào về công chức hải quan? Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Hải quan.

Trình bày cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

Trong thời gian tới ngành Hải quan có những định hướng phát triển như thế nào để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cải cách hành chính?

Nếu trở thành công chức hải quan anh chị sẽ phấn đấu như thế nào?

Phương châm hành động của Hải quan Việt Nam.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

ĐỀ SỐ 2

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Ngạch thi tuyển: Kiểm tra viên Hải quan
Thời gian làm bài: 45 phút.
Đợt thi thứ nhất. Ngày thi 11/6/2011.

Câu 1: Kiểm tra hải quan là:
A. Kiểm tra hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan, kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận tải do cơ quan hải quan thực hiện
B. Kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
C. Kiểm tra hành khách xuất cảnh, nhập cảnh
D. Không có phương án nào đúng

Câu 2: Kho bảo thuế là:
A. Kho lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan chờ xuất khẩu
B. Kho lưu giữ hàng hóa chờ nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật
C. Kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế
D. Tất cả các phương án trên

Câu 3: Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ nào sau đây:
A. Phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
B. Kiểm soát hành khách, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
C. Kiểm tra an ninh đối với hành khách
D. Không có phương án nào

Câu 4: Theo quy định hiện hành, cơ sở để tiến hành việc kiểm tra hải quan là:
A. Dựa vào phân tích thông tin và đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng.
B. Dựa vào phân tích thông tin và đánh giá mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan.
C. Dựa vào phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng và đánh giá mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật.
D. Dựa vào kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và việc chấp hành pháp luật của chủ hàng.

Câu 5: Khi nhập khẩu hàng hoá, chủ hàng phải khai và nộp tờ khai hải quan trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn:
A. 15 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.
B. 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu
C. 45 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.
D. 60 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.

Câu 6: Theo quy định hiện hành, tờ khai hải quan đổi với hàng hoá nhập khẩu có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày đăng ký:
A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 30 ngày
D. 45 ngày

Câu 7: Theo quy định hiện hành, việc khai hải quan phải được thực hiện theo quy định của:
A. Tổng cục Hải quan
B. Bộ Tài chính
C. Chính phủ
D. A và B

Câu 8: Theo anh/chị, việc giám sát hải quan phải được tiến hành:
A. Từ khi hàng hóa nhập khẩu tới cửa khẩu nhập đến khi được thông quan
B. Từ khi hàng hóa nhập khẩu tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan
C. Từ khi hàng hoá nhập khẩu được đăng ký khai hải quan đến khi được thông quan
D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 9: Việc lấy mẫu hàng hoá để phân tích hoặc trưng cầu giám định phục vụ kiểm tra hàng hóa:
A. Do công chức hải quan tự tiến hành
B. Do công chức hải quan tiến hành với sự có mặt của chủ hàng
C. Do công chức hải quan tiến hành với sự có mặt của cơ quan giám định
D. Do công chức hải quan tiến hành với sự có mặt của cả chủ hàng và đại diện cơ quan giám định

Câu 10: Theo quy định hiện hành, ai là người có thẩm quyền ra quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:
A. Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu
B. Chi cục trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
C. Cả A và B .
D. Không có phương án nào đúng

Câu 11: Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hải quan đến mức phải truy cứu trách nhiêm hình sự thì cơ quan hải quan, công chức hải quan có thẩm quyền do pháp luật tố tụng hình sự quy định được:
A. Truy tố đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
B. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
C. Thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
D. Cả B và C

Câu 12: Khi có căn cứ để nhận định trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh chuyển cửa khẩu có cất giấu hàng hoá trái phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì đối tượng nào có quyền quyết định tạm hoãn việc khởi hành hoặc dừng phương tiện vận tải để khám xét:
A. Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu
B. Chi cục trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
C. Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan
D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan trong trường hợp tiến hành kiểm tra theo kế hoạch để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của người khai hải quan thuộc về:
A. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
B. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
C. Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan
D. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Câu 14: Đối với trường hợp kiểm tra theo kế hoạch để xác định mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, thời hạn kiểm tra của mỗi quyết định là:
A. 05 ngày
B. 05 ngày làm việc
C. 15 ngày
D. 15 ngày làm việc

Câu 15: Nội dung kiểm tra sau thông quan gồm:
A. Kiểm tra hồ sơ hải quan
B. Kiểm tra thực tế hàng hoá trong mọi trường hợp
C. Cả A và B
D. Không có phương án đúng

Câu 16: Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là:
A. 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
B. 15 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
C. 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập cho lô hàng
D. Không có phương án đúng

Câu 17: Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong định mức cho phép là:
A. Hàng miễn thuế
B. Hàng được xét miễn thuế
C. Đối tượng không chịu thuế
D. Cả 3 phương án trên, vì chủ hàng đều không phải nộp thuế

Câu 18: Khu phi thuế quan bao gồm:
A. Khu chế xuất
B. Kho ngoại quan
C. Khu kinh tế cửa khẩu thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
D. Tất cả các câu trên

Câu 19: Khu phi thuế quan không bao gồm:
A. Khu bảo thuế
B. Kho bảo thuế
C. Khu chế xuất
D. Không phải các phương án trên

Câu 20: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là:
A. Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan
B. Thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan
C. Thời điểm hàng hoá thực xuất, thực nhập
D. Không phải các đáp án trên

Câu 21: Hàng hóa là vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh _____ và phải chịu sự giám sát hải quan:
A. Phải làm thủ tục hải quan
B. Không phải làm thủ tục hải quan
C. Tuỳ từng trưòng hợp cụ thể
D. Không có đáp án nào đúng

Câu 22: Một lô hàng quá cảnh qua Cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Công chức hải quan có phải tiến hành kiểm tra đối với lô hàng này không?
A. Có
B. Không
C. Chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
D. Chỉ kiểm tra khi có quyết định của Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu

Câu 23: _____ quy định tuyến đường vận chuyển đối với hàng hoá quá cánh, _____ quy định tuyến đường vận chuyển đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu:
A. Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan
B. Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan
C. Tổng cục Hải quan, Bộ Giao thông vận tải
D. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải.

Câu 24: Việc thành lập và chấm dứt hoạt động của kho ngoại quan do _____ quyết định, việc thành lập và chấm dứt hoạt động của kho bảo thuế do _____ quyêt định
A. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
B. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
C. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
D. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 25: Khi người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên, mã số, trọng lượng chủng loại, chất lượng của hàng hoá thì _____ lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để giám định.
A. Cơ quan hải quan
B. Người khai hải quan
C. Người khai hải quan cùng với cơ quan hải quan
D. Tùy từng trường hợp, có thể là A hoặc B hoặc C

Câu 26: Phát biểu “Điểm mới trong quy định của pháp luật hải quan về kiểm tra sau thông quan so với quy định tại Luật Hải quan 2001 là: ngoài trường hợp kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, kiểm tra sau thông quan còn được thực hiện theo kế hoạch để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan” là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
C. Chưa đầy đủ
D. Phương án khác

Câu 27: Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới không bao gồm:
A. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.
B. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung câp thông tin, tài liệu nếu thông tin, tài liệu đó cần thiết cho việc xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.
C. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính mở bưu phẩm, hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua đường bưu chính để kiểm tra dù chưa có căn cứ cho rằng bưu phẩm, hàng hoá đó có tài liệu, hàng hóa liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới
D. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

Câu 28: Theo quy định hiện hành, điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt là:
A. Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đã ghi trong thỏa thuận
B. Phải là hàng hóa có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế.
C. Thoả mãn đồng thời A và B
D. Thoả mãn A hoặc B

Câu 29: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan được:
A. (1) Xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất
(2) Không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng tái xuất
(3) Không được xét hoàn thuế
B. (1) và (2)
C. (2) và (3)
D. Không phải các phương án trên

Câu 30: Theo quy định hiện hành, những trường hợp hàng hoá nhập khẩu được hoàn thuế không bao gồm:
A. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền
B. Hàng hóa nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hóa cho người nhận mà chuyển tiêu thụ nội địa
C. Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam
D. Tất cả các trường hợp trên

ĐỀ SỐ 1

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Ngạch: Kiểm tra viên Hải quan
Thời gian: 180 phút.
Đợt thi thứ nhất. Ngày thi: 11/6/2011.

Câu 1 (4 điểm)
Qua nghiên cứu Luật Hải quan 2001 (sửa đổi, bổ sung 2005) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, hãy cho biết:
a. Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan (2 điểm)
b. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (2 điểm)

Câu 2 (4 điểm)
Qua nghiên cứu các quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, hãy cho biết:
a. Đối tượng không chịu thuế được quy định như thế nào? (1 điểm)
b. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như thế nào? Điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt là gì? (3 điểm)

Câu 3 (2 điểm)
Căn cứ quy định tại Luật Hải quan 2001 (sửa đổi bổ sung 2005), anh (chị) hãy cho biết, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được giám sát trong thời gian nào? Hàng hóa quá cảnh có phải kiểm tra không? (2 điểm)

ĐỀ SỐ 4

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Ngạch: Kiểm tra viên Hải quan
Thời gian: 180 phút.
Đợt thi thứ hai. Ngày thi: 14/6/2011.

Câu 1 (4 điểm)
Qua nghiên cứu Luật Hải quan 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005), hãy cho biết:
a. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan (2,5 điểm)
b. Giám sát hải quan là gì? Giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức nào? (1,5 điểm)

Câu 2 (4 điểm)
Trên cơ sở nghiên cứu Nghị định 87/2010/NĐ-CP, hãy cho biết:
a. Căn cứ tính thuế (2 điểm)
b. Giá tính thuế và tỉ giá tính thuế (2 điểm)

Câu 3 (2 điểm)
Căn cứ Luật Hải quan 2001 (sửa đổi bổ sung 2005) và Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, hãy cho biết các nguyên tắc quản lý hải quan đối với hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, quá cảnh? Hàng hóa quá cảnh có phải kiểm tra không? (2 điểm)

Thủ tục hải quan theo yêu cầu Xem chi tiết(Mới)

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại bài viết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.