Nghiệp vụ khai hải quan


Tài liệu này do các bạn trong group NGHIỆP VỤ HẢI QUAN chia sẻ

NVHQ 2020: https://drive.google.com/drive/folders/14duVA4Wnsw5fCMPQ-c34Cd7PYVqpBu4m?usp=sharing

NVHQ 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1qvpXe2MnKKKd8Xuio_JauafOylRzrzFx?usp=sharing


Thủ tục hải quan theo yêu cầu Xem chi tiết(Mới)

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại bài viết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.